Медитация на прошката

Сподели

Оказва се, че преди да се пристъпи към осъществяване на на­белязаните цели, човек трябва да влезе в хармонично взаи­модействие с окръжаващия го свят, да го приеме такъв, какъвто е.

Да престане да осъжда някои негови, от наша гледна точка, несъвършенства. Ако това липсва, то човек нару­шава онези изисквания, които Животът (Бог, Съдбата, Висшите сили) предявява към неговото поведение. Стига се до последст­вия под формата на неприятности, болести, нещастни случаи и т.н. Достатъчно е само да престанем да нарушаваме тези изиск­вания и всичките ни проблеми като по чудо започват да изчез­ват. В тази книга се разказва подробно как можете да се научим да живеем без претенции и без лоши преживявания в нашия привидно несъвършен свят.

Човекът е една много сложна структура и освен физическото си тяло притежава и други, нематериални тела, а именно: ефирно (енергийно), емоционал­но (астрално), ментално и каузално (кармично) тяло. Освен тях съществуват още няколко по-фини тела, но засега ние не можем дори да си представим как да работим с тях самостоятелно.

Всяко наше приемане на света или пък недоволство от него се проявява в емоциите. Затова си струва да започнем с онези начини, които може да се използват за пречистване на нашето фино емоционално тяло от негативите. Именно в това тяло се съхраняват всичките ни обиди, осъждане, памет за пристъ­пите на ревност или гняв, както и за всички останали радос­тни (и не чак толкоз радостни) емоции. Ако емоциите са били положителни, то и споменът за тях прави живота ни по-приятен, поради което ние – естествено -няма да се борим с тях.

Друга работа са негативните емоции. Почти всеки човек е изпитвал подобни преживявания още от детството си. Възможно е те да ви владеят и днес. Нашият ум строи модели на идеалния свят, а ре­алният все се оказва различен. Забелязвайки това несъответст­вие, може просто да позволим на света да бъде такъв, какъвто е, и да не му обръщаме внимание. Може да се постараем да го прекроим по своему (ако се получи). А може и нищо да не пра­вим, а просто да потънем в множество негативни преживявания – защо ли, ах, защо, всичко е така неправилно и зло.

Емоциите се съхраняват във вид на мисъл-форми

Всяко наше преживяване се съпровожда от определен на­бор мисли. В резултат на това всяка силна емоция образува съответна мисъл-форма (сгъстяване на енергия и информа­ция), която във вид на кафяво или мръсно-сиво петно (при нали­чие на негативни преживявания) се съхранява в нашето емоци­онално тяло. Казано иначе – всичките преживявания се записват в клетъчната памет на нашето тяло. Колкото по-големи са оби­дата или осъждането, толкова по-голяма и плътна е съответната мисъл-форма.

Към четиридесетата си година вие можете да носите със се­бе си множество големи негативни мисъл-форми, всяка от които е свързана с определени хора – баща, майка, деца, съпруг (или съпруга). И всякакви други, с които сте се сблъсквали в живота си и по отношение на които у вас са възниквали негативни пре­живявания.

С времето остротата на емоциите се притъпява, обидите и осъжданията като че ли отминават. Във всеки случай така поне ни се струва – доколкото тези събития и свързаните с тях прежи­вявания са изчезнали от паметта ни. За съжаление в действи­телност нещата не стоят така. Негативното преживяване от дет­ството може да отпадне от паметта ни, но не и от емоционално­то ни тяло. За да го извадим оттам, са нужни специални проце­дури.

Как да почистим напълно емоционалното си тяло

Предлагаме ви да почистите напълно тялото на емоции­те, т.е. да се пречистите от всички негативни мисъл-форми, които са възниквали някога (или всеки момент би могло да въз­никнат) в отношенията ви с хората. Тъй като в живота си вие се сблъсквате с множество хора, емоционалното тяло трябва да се чисти по отношение на всички тях.

Ако вече сте на години, а не сте се отличавали с особена деликатност, твърде възможно е да носите със себе си стотици негативни мисъл-форми – според броя на хората, по отношение на които някога сте имали отрицателни преживявания. И предс­тавяте ли си, как изглежда вашето емоционално тяло? То ще е като едно компактно, мръсно-сиво кълбо от негативни преживя­вания. За да го очистите, ще трябва доста да се изпотите. И екстрасенсите могат да помогнат, но само донякъде. Ще изтрият една-две мисъл-форми, а другите ще ви тровят живота и ще захранват вашата „словобъркачка“.

Спомнете си всичките познати

Препоръчваме ви да си съставите списък на всички хора, с които по един или друг начин сте се сблъсквали още от детската градина, училището, института, на работата, в семейството и т.н. В списъка включете толкова души, колкото можете да си спомните. Разбира се, на първо място в списъка трябва да са онези хора, спрямо които сте изпитвали най-остри негативни емо­ции. А след тях и всички останали. Ще ви се наложи да пречист­вате емоционалното си тяло по отношение на всеки човек поот­делно. Това не е лесна работа и ще ви отнеме месец-два по-специален труд.

Не съществува бързо чистене

Ако се опитате да простите на всичките си врагове накуп, дори и ако се препълните с благост и любов към тях, едва ли ще се отървете от духовно „възпитателните“ си процедури. Обикновените милосърдие и благот­ворителност са подходящи, но това не е най-бързият път. За да почне по-активно да се отливат  вашите грехове, нужно е да се изпълняват специални упражнения.

Едно от тези упражнения, се нари­ча „Медитация на прошката“.

Упражнение „медитация на прошката“

Изберете си човек, по отношение на когото ще изтрива­те мисъл-формата на вашата обида (или пък друга негатив­на емоция). Например нека това бъде баща ви. Почнете мис­лено да си повтаряте многократно фразата „С любов и бла­годарност прощавам на баща си и го приемам такъв, ка­къвто Бог го е създал. Моля прошка от баща си за мис­лите и емоциите си към него.“

Тази фраза трябва да си я повтаряте дотогава, докато в гърдите ви не се появи чувство на топлина, идващо направо от сърцето. Подобно усещане ще ви покаже, че напълно сте изтрили мисъл-формата на обидата си към него. При някои хора топлото чувство се появява само след пет минути, затова на тях не им е нужно да се ориентират по този показа­тел. При други то не идва никога, и това също не е страшно. Главното условие за успешна работа е общото време за ме­дитация.

Общото време за медитации върху един единствен човек, с когото обаче сте имали много напрегнати отношения в течение на дълги години, може да трае от три до пет часа, които да са съставени от епизодични медитации по всяко свободно (от натоварване на главата) време. Ако конфлик­тите са били по-малко, медитацията може да продължи 30 -50 минути.

След очистването на мисъл-формата от обида към ба­щата започнете мислено да си повтаряте следващата фра­за: „С любов и благодарност моят баща ми прощава“. По този начин ще изтриете във вашето емоционално тяло она­зи негативна мисъл-форма, която баща ви е лепнал по вре­ме на вашите конфликти (вие навярно също понякога сте му причинявали огорчения и той е изпитвал раздразнение, гняв или обида към вас).

Тази фраза трябва да се повтаря дотогава, докато в гър­дите ви отново не се появи топло чувство. И ако си затвори­те очите, ще видите лицето на баща си. Ако тази процедура по изтриването на неговата мисъл-форма е успешно завър­шена, той може да се обърне с лице към вас (на мисления ви екран), да се усмихне и даже да ви помаха с ръка. Това показва, че вашето емоционално тяло е пречистено от прикачените обиди и други негативни емоции.

Медитирайте върху всички известни ви хора

Разгледахме медитацията на прошката само по отно­шение на бащата. Както сами разбирате, това е едва първата крачка към изчистването на вашето емоционално тяло. По-нататък е нужно същата тази медитация да се проведе по отно­шение на майката, братята или сестрите, съпруга или съпру­гата (колкото и да сте ги имали). Медитирайте върху всички родственици, които по някакъв начин са се намесвали в живота ви (върху всекиго поотделно). На познатите по работа или по увлечения. На вашите любими, с които сте се разделили. На самата (самия) себе си. Фразата за медитация е почти една и съща „С любов и благодарност прощавам на самата себе си и се приемам такава, каквато съм. Моля се за прошка за своите мисли и емоции спрямо самия (самата) мене. С любов и благо­дарност си прощавам.“

Извадки от книгата на Александър Свияш „Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска“ на ИК „Фариел“, 2006г