Основи на Езотериката

Сподели

История, развитие, науки, течения, съвременно развитие.

Понятия:

1. Изотерични науки: всичко свързано с видимата, материалната и физическа  страна тяхното изучаване и практикуване.

2. Езотерични науки: изучава невидимата, скрита страна на нещата и явленията.

Влизат най-различни тайни и явни философски учения и науки, практикувани от отделни личности и общества обединени около едно или няколко основни идеи.

Може да се срещнат и следните закачени имена и признания: псевдонауки; метафизика; не наука; мистицизъм; и т.н.

Изследователите и посветилите на изучаване невидимите процеси, разглеждат главно човекът, като многоизмерен, т.е., че има не само едно физическо материално тяло, а представлява съвкупност и от други така наречени фини тела. Това знание за човека е залегнало в основите на много езотерични школи на Изток и Запад /в по-късен етап/.

Като такива религии и школи, може да се посочат: източни / будизма, дзен-будизма, суфизма, Кабала и др./; западни /теософията, антропологията, окултизма и други/;

Освен това тук е редно да се посочат и древногръцките мислители, християнските гностици и други.

Въпреки различията в религиозните, философските и други аспекти, има нещо общо, което ги обединява, а именно:

1. Представата за модела на човека като  Микрокосмос – огледално отражение на Макрокосмоса/Вселената/, или ако се изразим по съвременно, като холограмно отражение на Вселената.

Ако сравним древнокитайския, древноиндийския и средновековния модел на „космическия” човек, ще видим, че във всички модели има седем биоенергийни центрове/чакри/, преобразуващи енергията на Космоса в енергия на човешкия живот.

В Европа учението за чакрите и космическите центрове се появява по-късно през 17 век. Всички големи религиозни общности в Европа през средните векове са знаели за съществуването на седемте енергийни центрове в човека. Доказателство за това е „Практика на теософията” на известния мистик от средновековието Джон Георг Гихтен. Този труд се появява през 1696 година на френски език и основната му част е посветена на описанието на енергийните центрове. В средновековните пристави за „жизнените центрове” и 12-те основни дяла на човешкия организъм Сърцето играе главната роля, а седемте енергийни центрове са съзвучни със седемте християнски гряха.

2. Второто обединяващо езотеричните школи на Изток и на Запад, е разбирането за сложната структура на човека или признанието за многомерната структура на човека.

Човекът е Божие творение, създаден е по Божия замисъл и според християнската религия има физическо тяло, душа и дух, които той трябва да използва по божите повели, в противен случай се наказва с болести.

Това което се признава от всички религии и школи е,че:

Духът – ние даден да опознаем Бога и Божественото;

Душата – за самопознание и самоусъвършенстване;

Физическото тяло – за опознаване на околния свят;

Още по-подробни сведения и доказателства може да се открият, чрез интравертни методи /ясновидство, чуване на гласове, духовни откровения и др./ или в заниманията на Изток с йога, будизъм, дзен и др./.

В различните учения, човекът се представя, че има седем тела, взаимно проникващи се едно в друго и, че има седем състояния на материята. Всяко тяло живее по свои закони законите на Микрокосмоса  и същевременно като  холограмно отражение на Вселената.

Забележка: по пълното разглеждане на многомерната структура /видове слоеве и тела/, ще го направим в по следващите статии и коментари.

3. Космически закони открити и признати още от дълбока древност.

3.1. Принципа на ментализма – „Всичко е ум”

Вселената е нещо умствено, проявяваща се като разум, енергия и материя.

Това означава, че Вселенският разум има енергия, която обикновено се нарича Свети Дух. Законите на фундаменталната физика потвърждават наличието на Абсолютното „Нищо”, от което се ражда „Всичко”. Прилагайки това към човека, може да се твърди, че всички нива на съществуване /от физическото до духовното тяло/ се управляват от съзнанието /разума/, което е отражение на Вселенския Разум.

3.2. Принципа на съответствието:

Гласи: това което е горе, е аналогично на това което е долу и това което е долу, е аналогично на намиращото се горе. Това е принципа на „Живота”.

3.3. Принципа на вибрациите: всичко вибрира всичко излъчва. Всичките седем тела на човека представляват седем нива на вибрация и всяко от тях взаимодейства със съответното ниво на Вселената.

3.4. Принципа на полярността – всичко е полярно: студ-топлина; светлина-мрак; радост-тъга; любов-омраза; мъж-жена;

3.5. Принципа на ритъма – всичко се подчинява на ритъма.

3.6. Принципа на причинно-следствената връзка – всяка причина има следствие и всяко следствие има причина. По отношение на организма всяка болест има причина и сама може да стане причина за разрушение.

3.7. Принципа на дуалността-показва наличието на активно/мъжко/ и пасивно/женско/ начало. В организма се проявява като Ян/мъжка/ обслужваща процесите на възбуждане и Ин/женска/енергия, обслуж -ваща процесите на задържане.Съвременната физика, чрез геометри -зация уравненията на Айнщайн успя да опише състоянието на материята, по отношение човешкото тяло. Към всички четири известни състояния на материята-течно,твърдо,газообразно и плазмено, отнасящи се към състава на физическото тяло и господстващо до 1993 година, се добави и състоянието на физическия вакуум/етер/, надвакуумното състояние /торсионните полета на въртене/ и седмото състояние на Абсолютното „Нищо” от което произлиза „Всичко”.

4. „Феномена на изцелението” – е положението обединяващи всички западни и източни езотерични школи – в много случай има ефекта на „мигновено изцеление” от много сложни заболявания.

Хилядолетия този феномен на целителството е бил част от тайните знания, оставени във формулите на много мислители от различни епохи и култури, в описанията на магическите техники, съхранявани в манастирите на Тибет, Китай, Индия, Япония, в молитвената практика на християнските монаси и т.н. На съвременно ниво, пример на преоткриване и връщане за човечеството едно загубено в древността изкуство, е пътя които е извървял доктор Микао Усуи, за да преоткрие и върне за хората „Духът на Рейки”.

В древните езотерични школи на Изтока и Запада причините за болестите са разглеждани като резултат от увреждане на фините тела, поради внедряване на различни енергийни същности от финия мате –риален свят заобикалящ човека и вследствие нанесените /внесени/ поражение вътре в човека на пагубни страсти /в християнската терминология/, които го завладяват. Днес се правят опити да се адаптират древните техники на Изтока и да се прилагат от съвременния човек.

Въз основа на това са създадени редица методи и цели направления:

методът на психологичния резонанс; методът за навлизане в промене- но състояние на съзнанието;създават се съвременни интегративни тех- ники и се откриват цели раздели в науката и медицината /биофизика, психо-нерво-имунология, трансперсонална психология и др.

Кои се занимава с невидимите процеси в човека
Наука и медицина Езотерични терапии
П С И Х О Л О Г ИЯ

ПСИХО-НЕРВО-ИМУНОЛОГИЯ

БИОФИЗИКА

ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

АРОМОТЕРАПИЯ
АУРА-СОМА
БАХОВА ТЕРАПИЯ
РЕБЪРДИНГ
ТАЙ ДЖИ КУАН
ЧАКРА МЕДИТАЦИЯ
ТЕРАПИЯ СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ
РЕЙКИ – ЕНЕРГИЙНИ МЕТОДИ
КИНЕЗОТЕРАПИЯ
РЕИНКАРНАЦИОННА ТЕРАПИЯ
Ф И З И К А Л Н А   Р А Д И Е С Т Е З И Я

5. Универсалните закони на природата и Вселената.

Ние често сe дразним от думата БОГ, тъй като не се е вниквало дълбоко в Неговата съкровена същност или се е тълкувало превратно.

„Право на глупака е да отрича истината”

Действително вярата не трябва да се натрапва, но все повече и официалната наука и учените занимаващи се в дълбочина с явленията и структурата на Вселената стигат до изводи като: че не може да няма космически разум – Създател на всичко това.

Преди няколко години когато в България беше академик Акимов – руския учен създал теорията за Торсионнте полета: На въпроса от журналист има ли Бог и вярва ли в него – той казва;

„Аз не вярвам в Бог, но знам, че е невъзможно той да не съществува!”

Ето и някой от Универсалните закони:

1. Бог е Всеединство: например в Библията е казано: човекът е творение на Бога, създаден по Негов образ и подобие. Какво означава това: Ако мислено намалим Създателят или Вселената, ще получим човека. или ако Вселената е макро космос – човека е мини космос, умален модел – разбирате ли.

Бог е морето, човека е капка в него.

Всичко в човека е уникално и ако ние признаем в себе си Божественото начало, тогава ще почне да се изменя и нашето физическо състояние.

Тяло – Душа – Дух : Материя – Енергия – Вибрация – Информация

Най-краткото определение за човека които съм срещнал:

Човекът е Дух, който владее своето Тяло, чрез Душата си.

Да разгадаем тези понятия и да разберем какво носят в себе си:

ДУХ – е творящата разумна движеща сила. Духът е идеята, той е семето което хвърляме в земята. Ако посееш с любов семето, ще израсне силно растение.

ДУША – е почвата в която прораства семето. Тя те кара да вървиш напред, не ти дава мира ако е позитивна и обратното. Душата се въплъщава в човешкото тяло и поддържаща постоянен контакт със съзнанието на Вселената.

ТЯЛОТО – е растението което се ражда – отглежда – живее.

–––––––––-

Духът и Душата – са нивото на чувствата

Тялото – е физическото ниво.

Докато ние сме хора-човеци – имаме тяло, чувства и мисли.

Мислите са дадени,за да се коригират чувствата в съответствие с времето което живеем

Разумът – е изразител на физическото ниво.

2. Законът за Кармата: – всеки човек има възможност за избор.

Всичко което човекът е натрупал в миналите си животи като обременености, грехове, падения по лична и родова линия, участие и обвързаности в конкретни историческа събития, област, зона, държава, в изкупление на всичко това човека:

– страда до толкова колкото е нарушена хармонията му със света;

– той трябва да знае, че след причината идва следствието, както след

престъплението идва наказанието;

3. Законът за Притеглянето или подобието:

Подобното привлича Подобното: доброто-добро; лошото-лошо:

Това се повтаря до като не си научиш урока.

4. Законът за Прошката: Времето е относително понятие:

Съществува само вечното сега. – Това което правя сега, ще остане навеки и ще въздейства на бъдещето. Всичко което съм правил в миналото, влияе на сегашното и утрешното. Създателят не знае какво е „не мога” или „не умея”. Да бъдеш съвършен означава да не съжаляваш за миналото и да не се страхуваш за бъдещето, а в настоящето да правиш всичко правилно. Ключът към освобождаването от съжалението и страха е всеобщата Прошка. Прошката не означава, че Вие оправдавате миналото. Тя означава – Освобождение. Освобождава се само този които, които разбира, че е направил грешка и чрез своето разбиране става по-умен.

Човек не владее дарбата, способността на съвършената Любов, а това значи, че прави грешки и затова се нуждае от Прошка.

5. Законът за Прераждането: – Безсмъртието не е вяра, а закон на Вселената.

Духът – истинската същност на човека е Вечен.

Понеже, живота се характеризира с цикличност, нашите предци са приели заблуждението, че има край /ч. Дух/, защото това е било разбираемо и свойствено за Разума. Смъртта е само регистриране на изминал етап. Страхът от смъртта е мерило за ч. глупост и показва неумението на зап.цивилизация да гледа правилно на живота. Всяко тяло което умира усеща благодат. Както счупената чаша си остава чаша, така и ч.дух си остава дух.

Темата е с продължение от автора …