Какво не видяха учените в „Голямата косматка“ или друг поглед върху Съоръжението

Сподели

Официалната материалистическа наука не допуска съществуването на Духовния свят като реалност.

Това обаче не означава, че Древните мъдреци, които са определяли насоките на битието на всички хора, са имали същата космогенична представа за света. От тук и тоталното разминаване в същностите, които древните са залагали в дейностите си и днешното им материалистическо тълкуване. Изкуственото разминаване на тези два свята, официализирано като „Съвременна наука”, води до напълно погрешни анализи и изводи, когато се анализират артефакти от времето на древността. Целта на настоящото изследване и анализ не е толкова да се води спор с традиционните представи за същността на Голямата Косматка, а да се обяснят детайлите на Съоръжението от една по-друга, неизвестна за официалната история гледна точка [4]. В настоящия анализ се използват понятия и термини, чието познаване е задължително за да може да се разбере самия анализ [6],[8]. Тези понятия и термини не се изучават в традиционните университети и поради това ще е трудно да се възприемат и изводите направени в процеса на изследването.

За езотеричната наука съществуват четири технологии за Посвещаване. Посвещаване, при което се изгражда здрава връзка между Етерното и Астралното тяло на човека в будно състояние, след предварително специално обучение [7]. Обучението се изисква от една страна за да се подготви Ученикът за тежестта на информацията, до която ще се докосне при навлизането му в Астралния свят, а от друга да бъде подготвен за въздействията на нежелани духовни обекти. Обикновено човекът не е готов да понесе „виденията”, които идват от Астрала. Такова обучение е задължително за да се гарантира невъзможността да се получат психични и морални отклонения при ученика [1]. Известните четири начина на Посвещение са характерни за различните етапи от развитието на човешкото тяло. Обучението и при четирите технологии е много дълго и включва различни видове медитативна дейност. Едва след като Ученикът е готов психически, морално и дори физически, се провежда последният етап на Посвещението. Тук ще дискутираме Древната технология, която е категорично неприемлива за нашето съвремие.

Известно е, че на Човеците не е дадено да творят в Етерния свят. Или Човеците не могат да създават и съответно да боравят с живота. Възможността да се унищожава живота е основен грях във всяко учение с религиозна практика и всяка религия. Но при определен тип религиозни практики се налага да се извършват дейности при които се манипулира с живота. За тези цели само на Жреците и на определени Учители са дадени техниките за умъртвяване и съживяване на скоро починал човек. В древната литература на Индия са известни примери на умъртвяване само с определени гласови вибрации и съответно съживяване на мъртви или умиращи организми.

Знае се, че когато Ученикът е готов за последната фаза на Посвещаването, се провежда отделяне на Етерното и Астралното му тела от Физическото тяло. И така в продължение на 2.5 – 3 денонощия Етерното тяло е във връзка само с Астралното тяло в Астралния свят. След посочения период от време Жреците, ръководещи Посвещението, връщат Етерното тяло във Физическото тяло на Ученика. Връзката между Етерно и Астрално тела е изградена – отворено е така нареченото „Трето” око. Ученикът вече може буден да пътува в Астралния свят и да получава информация оттам при едно много важно условие. Той вече „вижда” себе си в Астрала и може да преценява кой му говори. Може да сравнява със себе си еволюционното ниво на Съществото, което стои пред него. По този начин няма възможност Ученикът да бъде поставен в подчинение на Сили, които не работят по посоката на целите на Обучението. Ученикът може активно, пряко да взаимодейства със Същества от Астралния свят и така да въздейства на материалните процеси. Това състояние на Ученика се характеризира с понятието „Мъдрост”. Много съществено при Посвещаването е в чие „подчинение” се поставя Ученикът. В случая се обсъжда самата технология на Посвещаването, а не същността на целите, които се преследват след него.

Какво става всъщност, когато се отдели Етерното тяло от Физическото тяло? Това е процесът на смъртта на живото същество. При Посвещението се използва точно това действие, което няма нищо общо с „ритуална смърт”, с „подобие на смърт”. Става въпрос за действителна смърт. И тъй като след отделянето на Етерното тяло започват ферментационно-некротичните процеси в човешкото тялото, то се поставя на хладно място. Заравят го в гроб, поставят го дълбоко в пещера или в подземията на храмови комплекси. Във всеки случай трябва да са изпълнени две важни условия – първо да се възпрепятства връщането на Етерното тяло във Физическото в продължение на определения срок и второ – да се ограничат ферментационно-некротичните процеси в тялото на посвещавания.

На фона на така описаната технология на Древното Посвещавате, нека да си представим какво се е случвало в миналото и да видим как събитията са маркирани в откритите находки в Голямата Косматка.

На Следващите фигури 1,2,3, и 4 е показан момент от „разкопаването” на могилата.

Фигура 1

Със стрелки е обозначен много интересен пласт от земни маси. Този пласт се намира на височина около 4 – 4.3 метра над нивото на пода на Съоръжението в могилата. Пластът е по-тъмен, което означава, че е по-наситен с хумус. Под този пласт пръстта е с много повече каменни включвания, отколкото в по-горния пласт. Налага се твърдението, че могилата е насипвана неравномерно. В началото е била засипана до височина 4 метра и е минало много време, през което се е създал хумусният слой. След това бързо, без да има време да се образуват нови хумусни слоеве, Съоръжението е било засипано допълнително и окончателно.

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

На Следващата фигура 5 е показан напречният разрез на Съоръжението.

Фигура 5

От направените измервания става ясно, че височината на купола на кръглото помещение на Съоръжението е високо 4.20 м., измерено отвътре. Или Съоръжението е било засипано първоначално точно до височината на Кръглото помещение.

На Следващата фигура 6 е показана подредбата на самия купол на Кръглата зала.

Фигура 6

Подредбата на камъните е реализирана така, че кръглият камък на върха да не е носещ. Дори него да го няма куполът няма да се срути. Следователно този камък може да играе ролята на капак на Кръглото помещение. Отвън този камък ще бъде на нивото на ходилата на стоящ изправен върху могилата човек. Камъкът много лесно ще бъде вдиган и поставян отново на мястото му без наличие на някаква особена и сложна техника.

Сега най-важното – версията за функционирането на Съоръжението. Пренасяме се далеч във времето – 2000-3000 години пр.н.е. Приемаме, че Ученикът е обучен достатъчно надеждно и е укрепнал достатъчно психически, физически и морално. Дошло е времето той да премине през „Вратата на Посвещението”. В Кръглото помещение влизат Учителят и Ученикът. Затварят двете КАМЕННИ врати след себе си и ги залостват отвътре. Целта не е да попречат на влизащото „простолюдие”, а да се създаде монолитна каменна структура – Камера и Кръгло помещение.

На едната врата е изобразено нашето Слънце а на другата Горгона Медуза, асоциирана с Черното, невидимо Духовно Слънце –Фигура 7.

Ликът на нашето Слънце категорично определя мистериите в Съоръжението като Слънчеви мистерии, нямащи нищо общо с Лунните мистерии или така наречения „култ към Богинята Майка”!

Фигура 7

Изследването продължава с разглеждане два вида съдове, известни като гръцки – Фигура 8.

Фигура 8

По-горният съд се нарича КИЛИКС и представлява плоска чиния или чаша с дръжки, които не надвишават нивото на ръба на чинията. Долният съд представлява нещо подобно на чаша, чиито дръжки се извисяват над нивото на ръба на чашата. Този съд се нарича КАМФАР. На Фигури 9 са показани различни варианти на изработка на киликси.

Фигура 9

Варианти на Камфар са показани на Фигура 10 –

Фигура 10

Връщаме се отново при Учителя и Ученика в крайната фаза на процеса на Посвещаването. След това Ученикът се съблича гол и сваля всички метални предмети от тялото си. След съответната церемония Учителят сипва в златния съд, наречен от археолога Георги Китов киликс, който в същност не е киликс а канфар !!! , съдържанието на магическите течности от сребърната фиала и сребърната каничка – ойнохое – Фигура 11.

Фигура 11

Канфарът, използван в Голямата косматка е показан на Фигура 12 –

Така нареченият от официалните траколози киликс всъщност е канфар, защото не представлява вид чиния или плоска чаша [9]. Достатъчно дълбок е предметът, за да се впише в представите за дълбока чаша с несъразмерно високи дръжки – канфар! Оттук и поредното заблуждение! Внушава ни се, че предметите в Камерата са там, за да „служат на мъртвия в задгробния живот”. Нищо подобно! Знае се, че няма намерен златен киликс дори в самата Гърция! Това е така, защото киликсът се използва в ежедневното пиене на вино. А канфарът е вид чаша от която са пиели вино самите богове. Това е атрибут и на самия Дионис [9]. Затова е и златен, защото е свещен предмет, който се използва само в ритуали свързани с Астралния свят. Чрез подмяната на името на предмета се подменя и предназначението му. Не бива от атрибут за свещенодействане канфарът да се превръща в ежедневен съд и така да се „забравя” за духовната дейност на траките !

И „каничката” не е предмет за ежедневно използване. Думата ойнохое означава „вино-дозатор”. В случая съчетанието на канфар, ойнохое и фиала явно насочват към свещенодействие.

Ученикът изпива течността и ляга в изсечената ВАНА, Фигура 13 –

Фигура 13

Ложето е ВАНА защото има изсечен борд от 12 см. –Фигура 14.

Фигура 14

Умело е изсечена и каменна подложка, за да стои главата по-високо от тялото на легналия човек – Фигура 15.

Фигура 15

След това Учителят напълва ваната с част от течността в трите амфори, намерени в Камерата при отварянето и. Целта в случая е да се постигне пълен контакт между кожата на тялото на Ученика и повърхността на ваната, за да се темперира тялото му към температурата на камъка. Тялото да придобие хладната, по-ниска температура на камъка.

Когато всичко е готово Капакът на Кръглото помещение се отваря от Жрец, който стои отвън над Съоръжението. Ученикът е поел отровата и Етерното му тяло се отделя от Физическото му тяло. Тогава Учителят чрез магически действия отправя Етерното тяло в Кръглото помещение. Там то е поето от горния Жрец, който е над отвора, и се извежда през отвора навън. Едно от свойствата на Етерното тяло е прилепчивост. За да не се прилепя то и да стане по-лесно извеждането му, стените на Камерата са много грубо издялани – вижда се на следващата Фигура 16.

Фигура 16

Камъните в Кръглото помещение са издялани малко по-добре. Но не са изгладени! Каменарската работа е подчинена на свойствата на Етерното тяло!

В този момент Жрецът отгоре поставя капака на Кръглото помещение отново на мястото му. Физическото тяло на Ученика е в гроб и Етерното не може да се върне в него. Учителят в продължение на около три денонощия следи тялото на Ученика да е хладно за да се забавят ферментационно-некротичните процеси в него. Когато е необходимо, с аскосовидната кана, показана на Фигури 17а и 17б, Учителят изважда част от течността от ваната и се долива от течността, която е в амфорите от Фигура 18.

Фигура 17а

Фигура 17б

Фигура 18

След като изтече необходимият период от около две денонощия и половина, капака на Кръглото помещение се вдига от Жрецът, който е отгоре, и Етерното тяло на Ученика се вкарва вътре в Камерата. Там Учителят отваря Мидата от Фигура 19 и сипва в устата на Ученика друга течност.

Фигура 19

На Мидата е изобразена и Черната лилия, символ на черното Слънце. Имаме основания да считаме, че в мидата и имало течност съдържаща цинобарит. Подобна мида с перла и цинобарит е намерена и в сакралното ковчеже пред самата гробница на Пакал Ватан в Пирамидата на писмената на маите.

От Древно Индийската митология се знае, че мидата от този точно вид е символ на животворенето на Бога Шива. Разбира се, че съставът на двете течности (за ваната и за мидата) е най-дълбоко пазената тайна на Жреческото съсловие и не е била достояние на външни хора! След като течността влезе във Физическото тялото на Ученика, Учителят „свързва” Етерното му тяло към Физическото. Реално Ученикът бива съживен от Учителя! Ученикът отново е жив, но с изградена връзка между Етерното и Астралното му тела. Той вече е наистина Посветен. Станал е мъдър! От Съоръжението ще излезе друг човек и хората трябва да го видят с очите си. Затова на главата на Посветения се слага шлема с апликацията на Лебеда – Фигура 20.

Фигура 20

Облича му се метална ризница, слагат му се и Божествените наколенници, предпазващи от повреда пищялните кости – Фигура 21. Знае се, че пищялните кости са свещени за вярващите във всички религиозни учения и практики.

Фигура 21

В Древно Индийската космогония се говори за Бога Брахма, който е безполов и който е създал Вселената. Когато направил материята и влязъл в нея той се огледал и видял, че няма никого. Тогава произнесъл и първите вербални вибрации – казал: „ Аз съм !”. Или „АА-ХАМ”. За древните индийци творчеството на Духа в Материята се символизира с отражението на Белия Лебед в Черната Вода. Говори се за Бялата и Черната глава на Бога. Затова, когато са искали да изобразят раждането на Ученика в Астралния свят, те са го оприличавали с човек, който се ражда от Лебед. Идва време да се вгледаме в особената апликация на шлема, намерен в Камерата. На следващите Фигури 22,23 и 24 е показана апликацията.

Фигура 22

Фигура 23

Фигура 24

Ясно се виждат следните елементи: първо- лицето е европеидно и второ Лебедът ражда от клоаката си главата на човек. Косите на раждания закриват ушите му. Когато древните са изобразявали Посветен, те винаги са го изобразявали със закрити от коса уши, защото той може да вижда в Астралния свят. Когато се изобразява цар той е със затворени очи и отворени уши, защото царят не вижда в Астрала и затова трябва да се ослушва.

На апликацията са изобразени и Раждащите води под Лебеда. Безкрайно наивно е да се твърди, че вълнообразните извивки в долната част на апликацията са в следствие на отчупването и при изливането на метала. Невероятното майсторство, с което е изработена апликацията категорично изключва профанните твърдения за несвършена работа. Напротив! Майсторът съвсем реалистично е ИЗРАБОТИЛ Раждащите води под Лебеда! Това обяснение на апликацията е в крещящо противоречие с „тълкуванията” публикувани от Китов и Маразов [ 5] и [ 2].

Фигура 25

Самият надпис на шлема, който виждате на екрана, не означава „Шлем на Севт”. Учените го разчитат като „На Севт”.. Това е същото както винаги да асоциирате думата Божидар с човека наречен Божидар. Друг прочит на този надпис указва на следния сакрален смисъл – Човек направил връзката между долния и горния свят, Човек намъдрен с божествена мъдрост. Това разчитане е направено на базата на сакралните значения на буквите и буквосъчетанията използвайки санскрит и Ватан. Разчитането още не е публикувано.

Но да се върнем към Съоръжението… Каменният под и ръбовете на стъпалата са изтрити в следствие на преминаването на много хора. Това според някой „тълкуватели” било, защото траките идвали в продължение на много години да се прощават със съответния умрял свой цар, който е бил излаган за поклонение в Гробницата! Единственото вярно е, че много хора са преминали през Съоръжението! Ако приемем, че камъните доказват многогодишно изтриване, то можем да бъдем категорични и в следното твърдение: Чрез това Съоръжение се е посвещавал всеки навършил 21 година жител на „Долината на Тракийските владетели”! Или поне цялото мъжко население! Известно е, че ако двама човека са посветени по един и същи начин то те могат да комуникират директно чрез Астралния свят и да обменят мисли на разстояние. Сега едва става ясно защо траките не са имали писменост! Те просто не са имали нужда от нея! Да не забравяме, че в Астрала няма време! Тогава и информацията се предава и приема непосредствено. Древната божествена писменост на езика на боговете „Деванагари” и „Ватан” е била достояние само на Жреците и то само като сакрален език и сакрална писменост, носещи висшите знания на Сътворението и на Генезиса. Едва когато на Балканите идват безкрайно без духовните судраси-гърци, се появява необходимостта да се записва тракийската митология. При идването си на Балканите Гърците заварват многобройни племена, които директно общуват с Духовния свят. Живеят в хармония както с природните елементелии, така и с Духовете на Здрача и с Огнените духове…За да могат да си разказват, за това гърците имат нужда да за записват разказаното от траките! И те го записват. В Древността се знае, че това е Тракийска митология. Едва много по-късно тя става авторска, свързана с преписвачите. Тракийското знание става гръцко, сътворено от „великата гръцка цивилизация”!

Така описаната технология на Посвещаването е изобразена и на още няколко места например в една от Гробниците в Гинина могила край село Свещари. Символично Посвещаването е показано на графит над кариатидите в Гробницата –Фигури 26 и 27 .

Фигура 26

Фигура 27

За древните Астралният свят се асоциира със златен дъжд, златен поток. В Езотеричната наука е известна ролята на животното кон в човешката еволюция. Преди Човешките духове да слязат от Астрала в Материалния свят, оттам слиза конят. По този начин той прави материята такава, че когато човешките духове влязат в нея, те могат да развиват качеството мъдрост. Това е причината, поради която конят е обожествяван и отношението към него винаги е положително. Не случайно Кентаврите са мъдри, макар и емоционални….

Фигура 28

На Фигура 28 е изобразено как чрез Златния венец ездачът са свързва с Астрала. Венецът е поставен над главата на коня и свързва ездача с противоположността му – жената! Конят е доброволен посредник с вдигнатия си преден крак! Функцията на венеца в Сборяново е същата, както тази на Златния венец в Голямата Косматка.

Фигура 29

Фигура 30

Ето го обяснението защо намереният в Косманката златен венец е с такъв голям диаметър, че не може да се постави на нормална човешка глава – Фигури 29 и 30. По повод на персонажите от „Свещарското Посвещение” и елементите, които те държат, могат да се направят още по-задълбочени анализи, но не това е целта на настоящото изследване.

За всички запознати с еволюцията на човешките духове в материята и с еволюцията на планетарното състояние, наречено Земя, е ясен историческият процес на „все по-дълбоко влизане на Човешките духове в материята”. Човешките духове започват да си изграждат все по-съвършени Физически тела – съответно и по-съвършени мозъци. Настава време, когато вече е опасно да се прилага Древната технология на Посвещение чрез приемане на отрова и преминаване през смъртта. Това време настъпва около Новата ера…Затова се налага Съоръжението под Голямата Косматка да се затвори за по-нататъшни Посвещения.

Когато е взето решение да се запечата Съоръжението, е направено следното:

Първо са разбити двете каменни врати и частта с Горгона Медуза е поставена до главата на мястото за Посвещение. Върху нея и мястото на главата е положен златният венец. Разположението на поставените предмети е показано на Фигура 31.

Фигура 31

Второ на земята се поставят жреческите инструменти, но ОБЪРНАТИ – Фигура 32.

Фигура 32

Те повече няма да служат за съхранение на ритуалната течност. Канфарът и той е обърнат точно за такова внушение. Мидата е отворена и в нея няма нищо….В единия ъгъл на Камерата са оставени шлемът, наколенниците, ризницата и помощните съдове – патерата и асконовидната кана. Тези инструменти на Посвещението повече не трябва и не могат да бъдат използван! Дори дръжката на ойнохое-то е отчупена. Ето я отчупената дръжка –

Фигура 33

Трето: В Камерата са поставени символите на Черното Слънце, от което идват животворящите импулси към Земята. С Черното Слънце Древните свързват и информационните канали с Духовния свят. Учителят Петър Дънов казва, че ЧРЕЗ нашето Слънце към Земята идва Животворящ импулс…

Фигура 34

Поставят се на земята в Камерата трите плочки със сувастиките, обратната свастика, символът на Черното слънце – Фигура 34. Самата вана е завита със златоткано покривало ( археологът Георги Китов намира остатъци от това покривало).

Четвърто: Преддверието е опушено и стените са покрити с въглеродни окиси! Преддверието е направено така, че от него да не може да излезе Етерно тяло. След сегашното влизане в Съоръжението стените и сводът са намерени покрити със сажди [3], които впоследствие са изстъргани. На Фигура 35 е показана една от първите снимки на Преддверието.

Фигура 35

Така е унищожена безценна информация за изследователите. Защо е направено това е тема на друга дискусия.

В отсеченото дърво може да се вкара Етерно тяло (ще поникнат филизи) но в изгореното дърво това вече е невъзможно!

Пето: Едва след опушването се зазижда вратата към Кръглото помещение – Фигура 36.

Фигура 36

Шесто: В Преддверието се вкарва жив кон. Слагат му се юзди с апликациите на Слънцето и Черното Слънце. След това се зазижда и втория отвор на Преддверието – Фигура 37.

Фигура 37

Седмо : Зазижда се и изхода на Предверието. По този начин конят е оставен да умре сам! Неподредената поза, в която са намерени костите на коня, потвърждава това. Какво става с енергетиката на умиращото бавно животно е друга тема….. Така духът му остава в Предверието да пази Съоръжението!

Осмо: Изгарят се подпорите във входния Коридор (тунела) и той се запълва с пръст за да не е достъпен повече. Междувременно пред входа на Преддверието е поставена прецизно изработена бронзова човешка глава. Отново, за да се маркира характера на Съоръжението!

Съоръжението е свързано с процесите в човешката интелигентна глава! Там са ставали ферментационните процеси в човешкия мозък при Посвещението, които вече са опасни! По този начин е сложен и „надписът” на Съоръжението – Фигура 38!

Фигура 38

Други изследователи доказват, че Главата никога не е била част от някаква статуя, чийто постамент бил намерен при разкопките в Севтополис. Намерената Глава пред Съоръжението няма никаква връзка с някакво „ритуално” разчленяване на тела и статуи [2]!

В резултат на това наше изследване се дават отговори на редица неясни въпроси, свързани с жреческата дейност на траките. За първи път в историята на траките се доказва защо те нямат нужда от писменост. Всички поставени предмети в Съоръжението са необходими за Древната технология на Посвещението и нямат нищо общо с „нуждите на погребания тракийски цар” в „отвъдното”!!! Да споменаваме ли, че в Съоръжението няма НИКАКВИ остатъци от човешки труп и следователно не е гробница?

Така изложените по-горните истини неминуемо предизвикват негативна реакция у някои учени, които свеждат собствените си „тълкувания” до догми в науката. НО! Но внимателните изследвания от по-широкия ъгъл на Духовната наука обясняват много по-логично и вярно намерените артефакти в Съоръжението. Пред нас е разкрито едно Съоръжение за Посвещаване според Древната мистерия на Посвещаването

ЛИТЕРАТУРА

  1. Бюлер В., Хуземан Ф., Правилни и погрешни пътища в духовния, Антропософско Издателство „Даскалов“ , 1994
  2. Китов Г., Долината на Тракийските владетели, Славена, Варна, 2005
  3. Китов Г., Долината на Тракийските царе, Вифор, Казанлък, 2006
  4. А. П. Манев, Т. И. Танев, Кр. И. Христов, Кодовете на Черното слънце в Голямата косматка, Юбилейна научна сесия 2008, „ 100 години от обявяването на независимостта на България”, 17-18 април, гр. Долна Митрополия, стр.593-601, ISBN 978-954-713-092-0
  5. Маразов И., Погребаната глава. Ритуална функция на бронзовата глава на Севт ІІІ, Проблеми и изследвания на тракийската култура, Том ІІ, Ирита, Казанлък, 2007
  6. Щайнер Р. , Въведение в тайната наука , GA 13, 1910 , Антропософско Издателство „Даскалов“, 1993г., Стр. 364
  7. Щайнер Р. ,Как се постигат познания за висшите светове, GA 10, 1904-1905 ,Издателство Антропософско Издателство „Даскалов“ , 1994г. Стр. 200
  8. Щайнер Р. , Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света“, GA 9, 1904; “ Антропософско Издателство „Даскалов“, 1995г., Стр. 208
  9. Энциклопедический словарь: В 86 т. — Репр. воспр. изд. «Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». — СПб.: Фирма «ПОЛРАДИС», АООТ «Иван Федоров», 1993—1998(?). 26 см ISBN 5-900741-01-X