Методика на формиране на събитията

Сподели

Методика на формиране на съби­тията (МФС) от живота с помощта на собствената мисъл.Тя ни учи как може осъзнато да използваме помощта на Живота, за да постигнем целите си.

Това не е много сложно, нужно е просто да се изпълняват онези изисквания, които той поставя пред човека.

По този начин може да констатираме, че за да отстраним проблемите от своя живот и да постигнем целите си, трябва да отговаряме на три условия:

1.   Да  се  отстранят  противоречията  с  обкръжаващия свят.

2.   Да се избере и приеме правилна жизнена позиция.

3.   Да се организира правилно взаимодействие с Живота при постигане на дадената цел.

От всички обитатели на Финия свят, реална помощ на хората оказват същностите от астрално-ментален план, наречени егрегори. Те се създават от енергиите на хората, които мислят за нещо общо. При постигане на целите си, човек трябва да построи ‘ мислите и постъпките си по такъв начин, че да не натоварва прекомерно покровителстващите го егрегори, а да им позво­лява да се съсредоточат върху решаването на една единст­вена, но най-важна за него задача.

Човек е длъжен да се ръководи в живота си от седемте основни принципа на Методиката на формиране на събития, за да може взаимодействието му с егрегорите да дава мак­симален ефект

Първи принцип: Вие сами формирате всички съ­бития от живота си.

Оттук произлиза първото и съвсем приложимо правило за настройване на нашите мисли

ВИНАГИ МИСЛЕТЕ ПОЗИТИВНО!

Това правило означава, че вие трябва да се виждате в мислите си такива, каквито бихте искали да бъдете – здра­ви, красиви, богати, щастливи и т.н. Ако ви предстои отговор­на среща и се боите от отрицателен резултат, разгледайте мис­лено множество варианти за крайния изход на събитията, но те трябва да бъдат разнообразни – варианти на положително (за вас) развитие

Вторият принцип на формиране на събитията предлага: „Ка­тери се само по един връх!“ или „Бягай само в една посо­ка!“

Третият принцип ни предлага да си изберем от множеството желания тъкмо онова, което ни е най-леко да осъществим в нас­тоящия момент. ПЛУВАЙ ПО ТЕЧЕНИЕТО!

Четвъртият принцип препоръчва никога да не забравяме нашите високи покровители, независимо от това обръщали ли сме се досега за помощ към тях или не.

Правило: СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПУСКАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ НА ПЪТЯ ВИ!

Пети основен принцип: БЪДИ СИЛЕН!

Или НАТРУПВАЙТЕ ЕНЕРГИЯ И Я ИЗ­РАЗХОДВАЙТЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ!

В дадения случай под понятието „сила“ или „вътрешна енер­гия“ ние разбираме една много фина субстанция, която получа­ваме от храната, въздуха, от другите хора, от природата, от ег­регорите на различни нива, от Космоса и каквито и да било дру­ги източници, за които знаете нещо. В различните системи на вярвания, тя се наименува с термините „биоенергия“, „прана“, енергия „ци“ и други.

Шестият принцип препоръчва Не бързай!: „Не се суетете и не правете резки движения!“, защото по този начин ще нарушите планове­те на множество хора и покровителстващите ги егрегори.

Неуспехите – начини за възпитание

Да следвате този принцип означава: ако нещо в живота ви не се получава – не се суетете! Струва ви се, че нещастията и неу­дачите постоянно ви преследват, а всъщност работите може да стоят по съвсем друг начин!

Седми принцип: Бог няма други ръце, освен твоите!

Това означава следното: работата на мисълта е много важна, но също така важна е и правилно организираната дейност по формирането на нужните ви събития. И ако наред с работата на мисълта вие не предприемате реални ходове в съ­ответствие с подсказванията или командите на вашите високи покровители, на тях ще им е изключително трудно да изпълнят вашата поръчка

Пълна технология за ус­вояване на методиката за формиране на събития (МФС), с по­мощта на силата на мисълта. Предлаганата технология включва изучаване и употреба на следните техники:

•     Отпускане на мускулите на тялото – трябва да се научите за 2-З минути да отпускате всичките мускули на тялото си, така че нищо да не ви отвлича от последващата умствена работа.

•     Спиране хода на мислите- Когато се научите да отпускате тялото си, ще трябва да пре­установите и хода на мислите в главата си.

Условно може да ги разпределим на три големи групи:

 1. методи за изместване на мислите (с други, периодически повтарящи се мисли) – замените безпорядъчния бяг на случайните мисли в главата си с многократното повторение на една и съща фраза или определено звукосъчетание. В източните духовни школи по­добни звукосъчетания от типа на „о-о-у-м-м“ или „оум-мане-падве-хуум“ се наричат „мантри“.
 2. методи за концентрация на вниманието върху някакъв обект – изисква да се съсредоточи вниманието и непрекъсна­то да се наблюдава някакъв предмет или процес. Това може да бъде точка на стената, картина или специална рисунка, а може да бъде и чисто ваш вътрешен процес – дишане, пулсацията на кръвта и т.н. Например, в дзен-будизма едно от първите упражнения се явява следенето на собственото дишане. Може да се брои на издишване, или на вдишване, което е една идея по-сложно.

3. методи за съзнателно подтискане на хода на мислите – включва в себе си множество най-различни образи, които ви позволяват да се избавите от случващото се в главата ви. Нап­ример, може да си представите, че взимате гъба и „изтривате“ с нея всички мисли. В момента, в който се появи нова – веднага хващате гьбката и я триете. Или пък я измитате с метла. Или пък я пресовате (мислено, разбира се).

•     Разкриване на източниците на вътрешно напрежение и избавяне от безпокойството

За да се освободите от безконечните преживявания е нужно да разберете каква е истинската причина за вашето вът­решно безпокойство.

Ние ви предлагаме да го сторите с помощта на вашето собствено подсъзнание – в случая една невидима нишка, която свързва тънките тела на човека и покровител­стващия го егрегор. Този метод се нарича „автоматично писане“. Упражнение „Какво ме безпокои“

•     Разкриване на реалните жизнени цели – трябва да си изясните какво наистина желаете. Или – по-точно – по кой връх си струва да започнете да се катерите?- щателно да проа­нализирате всичките си жизнени цели, да изберете от тях 2-3 най-значими, и да съсредоточите всичките си усилия за тяхното постигане (помнете третия принцип – „катери се само по един връх“). В избора си на жизнени цели ще трябва да се постараете да избегнете типичните грешки. Една от тях е неопределеността на целите. Втората типична грешка -това е поставянето на нереални цели.

•     Повишена вътрешна енергетика и увереност в себе си – Срокът за реализация на замислените от вас събития зависи пряко от това с каква вътрешна енергия ще го правите. Ако вие сте много уверен в себе си, енергичен и целеустремен чо­век, то замисленото от вас може да се реализира буквално след няколко дни. А хората, които хранят множество съмнения и преживявания винаги поддържат ниска вътрешна енергетика и сроковете за изпълнение даже на най-горещите им желания (ако въобще имат такива) се протакат дълги години. Оттук произлиза и простият извод: за ускоряване процеса на формиране на нужните ви събития е необходимо да се използват специални упражнения, насочени към увеличаване на енергетичния ви потенциал. Да се увеличава мощността на енергетиката може по вся­какви начини. Но в случая много добро въздействие имат раз­личните източни гимнастики, и особено „цигун“. Може да се из­ползват дихателните упражнения от йога или от ребефинг. Може да се зареждате с енергия от слънцето, дърветата, водата и други природни обекти. Въобще – всички методи са добри

•     Изменение на собствения имидж – хората ни възприемат такива, за каквито ние самите се мислим. Ако вас постоянно ви мъчат съмнения и колебания, то всичките ви действия ще носят отпечатъка на тази неувереност. Хората осъзнато (или неосъзнато) ще я възприе­мат и ще реагират съответно.  За да пос­тигнете по-бързо до поставената цел, трябва мислено да усе­тите как вече сте я постигнали. Ако искате да станете богати -почувствайте се такива! Мислете, разсъждавайте, дишайте, хо­дете, изглеждайте като богат и преуспяващ човек.

•     Изменение на обстоятелствата в заобикалящия живот – ако вие искате да отучите някакъв човек да пие, но самият той не го желае, вие можете да пробвате да построите мислени модели за това как този човек отказва алкохола. Само че по този начин ще встъпите във „фронтална“ схватка с мощния егрегор на алкохолизма, опитвайки се да прекъснете канала му към този човек. Ако се радвате на свръхмощна енер­гетика, твърде е възможно и така да се получи.

ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ДРУГИ ХОРА, ПОРЪЧВАЙТЕ САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ ВАРИ­АНТИ НА РАЗВИТИЕ!

Упражнение „Какво ме безпокои“

За получаване на информацията е нужно:

 • да си приготвите лист хартия и химикалка
 • да седнете в спокойна обстановка зад масата (да изк­лючите телефона, радиото и телевизора  и да уреди­те да не ви безпокоят други хора)
 • да вземете химикалката в ръка
 • да сложите ръцете си на масата така, че да можете в който и да било момент да пишете без усилия и прид­вижване
 • да се отпуснете, да спрете прелитащите мисли за няколко минути.
 • След това започнете да си задавате мислено въпроси от сорта на: „В какво се състои причината за моето безпокойство? Какви основания имам за страх? Какво ме тревожи?“ и т.н.
 • След което е необходимо да седите спокойно и да ча­кате мислите (отделните думи, фрази, образи), които ще ви се появят в главата. Не е нужно да размишлявате над проблемите си или трескаво да изцеждате отговори на въпросите от подсъзнанието си. Нужно е просто да седите и спокойно да чакате, докато в гла­вата ви не се появят някакви мисли.
 • В момента, в който каквато и да било мисъл се офор­ми в главата ви, трябва тутакси да я запишете на листа и да чакате следващата. Вашето подсъзнание при нормална настройка ще ви даде между 5 и 15 раз­лични отговора, при положение, че успеете да забави­те хода на мисленето си за 15-20 минути.
 • Трябва веднага да записвате всичките си мисли, на­пълно изключвайки се от оценки, анализи и сравнения. В никакъв случай не трябва да си включвате „слово-бъркачката“ по време на тази процедура. Пълно спо­койствие, доверие и резултатите ще се появят на хартията. Отговорите може да бъдат конкретни, а може и да имат общ вид – записвайте абсолютно всичко, което ви дойде в главата.

Вашата задача на този етап е да си взаимодействате с под­съзнанието – да не оценявате, а само да записвате каквито и да било мисли, дори и най-ругателните.

Упражнение „Кристален съд“

•     Застанете с лице към изгряващото или залязващото Слънце

•     Притворете очи и се постарайте през тях да видите тънък лъч, който идва от Слънцето право към очите ви. Запечатайте го в паметта си и затворете очи.

Представете си, че вашето тяло е празен кристален съд, който трябва да се запълни със слънчева теч­ност. Започнете да се „обливате“ със слънчева теч­ност през лъча. Течността постепенно ще запълня краката ви, торса ви, ще се влее в ръцете, после ще изпълни главата ви, и чрез теменната чакра ще за­почне да се излива, създавайки около вас сияен слънчев поток.

•     Ако слънцето е закрито от облаци или се намирате в помещение, може да си представите един малък лъч, идващ отгоре ви и да се зареждате от него.

•     В края на упражнението, което продължава от 3 до 5 минути, трябва да измиете лицето си с разтворени длани

Това е упражнение за зареждане с „нежна“ енергия.

Упражнение „АЗ СЪМ СИЛА“

•     Застанете прави, вдигнете двете си ръце към гърди­те, свийте юмруци и със сила ги отхвърлете нагоре, без да разпускате пръстите (може и първо едната, после другата ръка)

•     При това буквално изкрещете с цялата си емоционал-ност и изразителност кратка енергична фраза от ро­да на „Аз съм сила“, „Аз съм енергия“, „Аз съм стопанин (на живота си)“ или „Аз съм щастлив (богат, весел, преуспяващ)!“. Текстът може да бъде и по-практичен, от сорта на „Аз съм началник отдел“, „Аз съм депутат в парламента“, или „Аз съм най-сексуалната!“

Упражнението се изпълнява 5-6 поредни пъти. Ако го правите достатъчно интензивно, ще почувствате буквално вълни от енергия, който ще се разливат изотвътре към тила.

Упражнението е много зареждащо, но то формира у човека малко по-твърда енергия – от типа, необходим на военните, мениджърите, крупните търговци, политиците или просто хората, желаещи да се издигнат в службата или да си поискат по-висока заплата.

Упражнение „МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ“

•     Вземете лист хартия и химикалка. Разделете чрез линии листа хартия (надлъжно) на три равни части. Над всяка от колонките напишете: 1. Моите положи­телни качества. 2. Какво съм постигнал? 3. Къде мога да се изявя?

•     Заемете удобна поза, седейки зад масата, отпуснете мускулите на тялото, спрете хода на мислите.

•     Наум си задайте въпроса: „Какви положителни качест­ва притежавам?“ и започнете да записвате в първата колонка появяващите се отговори. Тука може да има доброта, веселост, откритост, умение да съпреживявате на другите, желание да помагате и т. н. Тук мо-гат да влязат и напълно конкретни ваши постижения – физическа сила, красота, умението да играете на шах или да говорите английски, да карате кола, да плувате, да ловите риба, да рисувате добре, да пеете и т.н.

•     Когато завършите с първата колонка, преминете към втората. По същия начин – в състояние на отпусна-тост и със забавено мислене, си задайте въпроса: „Какво наистина съм постигнал досега?“.

•     В момента, в който се появят първите отговори, за­почнете да ги записвате, без да се отвличате в спо­мени и обсъждания на пропуснатите възможности.

Вашата „словобъркачка“ непрекъснато ще се опитва да ви отнеме инициативата и да започне обсъждане на някакви проблеми – не се поддавайте на нападения­та  й.   Във  втората  колонка  трябва  да  запишете ВСИЧКИ що-годе значими постижения в живота ви. То­ва може да бъде постъпване или завършване на учебно заведение, женитба или развод, покупка на хубава вещ, увлекателно пътешествие, срещи с интересни хора, изпълнението на  трудна работа,  съчиняването на песни или улавянето на голяма каракуда по време на риболов и т.н. Както вече казахме, не съществува чо­век, който да не е в състояние да си припомни поне петнадесет – двадесет постижения.

Когато постиженията престанат да ви изплуват в паметта, без прекъсване преминете към запълването на третата колонка. Задайте си мислено въпроса? „Къде бих могъл да се изявя по най-добрия начин?“ и за­почнете да записвате появяващите се отговори. Те могат да бъдат най-различни. Може би вие се виждате като преуспяващ военачалник или виден политик, про­поведник или разузнавач, баща на десет законни деца или процъфтяващ Дон Жуан и т.н.

Няма да е лошо ако записите от втората и третата колонка се припокриват и допълват едни други. Това ще означава, че вие записвате в третата колонка не просто своите фантазии на тема „Какъв бих желал да бъда?“, а също така и известно потвърждение на ва­шите напълно конкретни успехи в реалния ви живот и дейност.

По този начин всеки човек може да намери по пет – десет вида дейност, в които навярно го чака успех. Ако – разбира се, започне реално да се занимава с някоя от тях.

Общото времетраене на упражнението – 15-30 минути

Изпълнението на гореизложеното упражнение навярно ще повиши вашата самооценка и увереност в себе си – т.е. – ще увеличи енергетиката ви и ще облекчи общуването ви с високи­те ви егрегори.

Из „Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска”

Александър Свияш, ИК „Фариел”, 2006