Между земята и небето

Сподели

Истина ви казвам:

каквото вържете на земята,

вързано ще бъде на небето;

и каквото развържете на земята,

развързано ще бъде на небето.

Евангелие от Матея, 18:18

 

Оцеляването на нашите предци в един враждебен свят е зависело изцяло от способността им да живеят в хармония със силите на Природата и Космоса.

Според идеите на фън шуй, а както видяхме и според светогледа на предците ни, домът трябва да бъде изграден и поддържан като част от Природата, да ни свърже със силите, управляващи Вселената.

Домът е свят храм, материално продължение на човешката душа. Къща, отворена към Всемира, която носи на обитателите си хармония с вечно променящи се природни вибрации, цикли и ритми. За съжаление днешните модерни домове често н разделят от изконния източник на енергия, което носи страдание на тялото и душата.

Изкуството на фън шуй е уникално по своята същност, защото е плод на запазена традиция и знания на повече от три хиляди години. Китай е имал щастието, споходило много малко нации по света, да не прекъсва културните си традиции. Китай не е бил никога изцяло завладяван, книгите му не са горени, религиозната търпимост не е допускала поругаване на духовни светини.

Именно тази благоприятна среда е способствала изкуството, проправящо живот в хармония – да се запази и развие през вековете.

С времето фън шуй укрепвало в руслото на цялостната концепция за хармонията и връзката между всички неща. На изток наричат това учение дао. В източните традиции човекът е умален модел на Вселената, дете на Небето и Земята. Китайците смятали, че за да постигнеш хармония със света, първо трябва да я намериш в себе си. Всички неща в мирозданието са свързани по между си с тънки невидими нишки. Материята и енергията са едно и също нещо в различни проявления.

Какво всъщност е дао? Дао буквално значи път. Това е сияещата пустота, невидимият енергиен източник. Всичко във Вселената се движи в пространството и времето, подчинявайки се на природния закон, който можем да открием във всичко, стига да се освободим от суетните грижи и да погледнем света с очите на своята душа.

В основата на дао лежи цялостен мироглед и фън шуй изучава  именно тези невидими връзки между нещата в заобикалящия ни свят.

Приемането на правилата на фън шуй започва с осъзнаването, че ние сме част от Вселената. Първо трябва да разберем своето място в света и да се научим да разбираме законите на мирозданието, да работим и управляваме доколкото можем енергиите, които са около нас.

Всичко зримо и незримо е плод на космическата енергия, наричана в Китай ци. Тя е изначалната сила създала всичко и всеки в тази Вселена. Тя кара едни и същи атоми да се свързват по различни начини по между си и да се превръщат в камъни, в дървета, реки, живи същества и растения.

Древната мъдрост гласи, че човек може да живее 30 дни без храна, седмица без вода, 3 минути без въздух, но умира в мига, когато ци напусне тялото му.

Когато човешкото тяло остарее и умре, заключената в него енергия се връща във Вселената, откъдето е дошла. Но само физическата ни обвивка е подложена на изменения. Нашата вечна, съставяща изначална същност пребивава във всички неща и съществува вечно. Тя не се ражда, не умира и не може да бъде унищожена. Тя участва във вечното циклично създаване и унищожаване на всички форми и  същности.

За съжаление днес ние предпочитаме да не забелязваме този кръговрат на единството, а сме съсредоточени върху търсенето на различията между нещата и класификацията на проявленията.

Откъс от книгата “Как да практикуваме Фън Шуй в България”